Logo használat

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy az International Cert Hungary Kft. Tanúsítási jelképének (továbbiakban: logó) használatát és a tanúsított státusra hivatkozást szabályozza, valamit útmutatást adjon ezen szabályozások be nem tartásának következményeire.

2. A szabályzat érvényessége

E szabályzatot az International Cert Hungary Kft.-nek, és az International Cert Hungary Kft. által tanúsított szervezeteknek be kell tartaniuk.

3. Hivatkozott dokumentumok

K-8.4 Minőségügyi Kézikönyv 8.4 fejezete
K-9.5.2 Minőségügyi Kézikönyv 9.5.2 fejezete
K-9.6 Minőségügyi Kézikönyv 9.6 fejezete
K-9.7 Minőségügyi Kézikönyv 9.7 fejezete
K-9.8.5 Minőségügyi Kézikönyv 9.8.5 fejezete
   
  Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárás

4. A szabályzat tartalmi leírása

4.1. A logó használatának általános szabályai

Cégünk rendelkezik tanúsítási jellel. A tanúsított ügyfeleinknek engedélyezzük a tanúsítási jelünk (logónk) alkalmazását. A logónk, illetve a tanúsítvány használatát szabályoztuk, melyet minden ügyfelünknek be kell tartani.

Az International Cert Hungary Kft. által tanúsított szervezetek jogosultak a logót nyomtatványaikon (fejléces papírjaikon, cégbemutató anyagaikon, stb.) feltüntetni jelen szabályzat előírásait betartva. A tanúsított szervezetek jogosultak tanúsított szolgáltatásaik propagandaanyagaiban a logót alkalmazni.

Ha a tanúsított szervezet nem csak nyomtatványokon kívánja alkalmazni a logót, ehhez akkor is az International Cert Hungary Kft. hozzájárulása szükséges, ha egyebekben nem sértené jelen szabályzat előírásait.

A logó alkalmazása csak olyan bizonylatokon használható, amelyek kizárólag tanúsított tevékenységen alapulnak.

A logó használata nem keltheti azt a látszatot, hogy az International Cert Hungary Kft.

 • felelősséget vállal egy vizsgálati eredmény pontosságáért, egy ennek alapján kiadott nyilatkozatért,
 • jóváhagy egy kalibrált műszert, egy mintadarabot, vagy egy terméket.

A tanúsítási jelet tilos használni terméken, vagy annak csomagolásán.

Tanúsítási jelünket tilos feltüntetni laboratóriumi vizsgálatról, kalibrálásról, vagy ellenőrzésről szóló jelentésen, mert ezek is terméknek tekintendőek.

Cégünk megköveteli ügyfeleitől, hogy ha hivatkozik a tanúsított státuszra, teljesítse a Logó, és tanúsítvány használatának szabályai-t, ne tegyen félrevezető nyilatkozatot, na használja a tanúsítványt, vagy egy részét félrevezetően.

Ha a tanúsítványt felfüggesztjük, vagy visszavonjuk, ügyfelünk köteles megszüntetni a tanúsításra való hivatkozás minden formáját!

Ügyfelünk köteles a tanúsítás területének szűkülésekor ennek megfelelően módosítani hirdetési anyagait!

Ügyfelünk tanúsításra való hivatkozása nem keltheti azt a látszatot, hogy valamilyen termékét, vagy folyamatát tanúsítottunk.

Ügyfelünk nem hivatkozhat a tanúsításra olyan tevékenységében, amire a tanúsítás nem vonatkozik.

Ügyfelünk nem hivatkozhat a tanúsításra úgy, hogy cégünk, vagy a tanúsítási rendszer hírnevét csorbítja, vagy a közvélemény bizalmát megingatná.

Szervezetünk minden tagja, kiemelten az auditorok az auditon, köteles a tanúsításra való hivatkozást, és a logóhasználatot ellenőrizni ügyfelünknél. Amennyiben eltérések merülnek fel, ügyfelünknek helyesbítést, helyesbítő intézkedés meghozatalát írhatjuk elő, vagy akár felfüggesztjük, visszavonjuk a tanúsítást, a jogsértést nyilvánosságra hozhatjuk, és jogi lépéseket is kilátásban helyezhetünk.


4.2 A tanúsított státusra való hivatkozás szabályai

Ha a szervezet nem a logó alkalmazásával kívánja jelezni a tanúsított státusát, akkor ezt csak a következő meghatározások használatával teheti:

 • "az International Cert Hungary Kft. által ... ... ... regisztrációs számon tanúsított minőségirányítási rendszert működtető szervezet", vagy
 • "az International Cert Hungary Kft. által ... ... ... regisztrációs számon tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtető szervezet", vagy
 • "az International Cert Hungary Kft. által ... ... ... regisztrációs számon tanúsított élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető szervezet", vagy
 • "az International Cert Hungary Kft. által ... ... ... regisztrációs számon tanúsított információbiztonság irányítási rendszert működtető szervezet".

Ha a tanúsított szervezet az akkreditált tanúsító szervezetre (International Cert Hungary Kft.) hivatkozik, akkor a következő, vagy ezzel egyenértékű megfogalmazást kell alkalmazza:

 • "...tanúsította a NAT által a NAT-4-0059-2005 számon akkreditált tanúsító szervezet", ISO 9001-es tanúsítás esetén, vagy
 • "...tanúsította a NAT által a NAT-4-0060-2005 számon akkreditált tanúsító szervezet", ISO 14001-es tanúsítás esetén.

4.3 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája, és elvégzésének módja Minőségügyi kézikönyv 9.6 fejezetben, a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárásban, és a Logó, és tanúsítvány használatának szabályai dokumentumban van szabályozva.

Az International Cert Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a jogosult a tanúsított státust időlegesen FELFÜGGESZTENI, az alábbi esetekben:

 • ha az ügyfél tanúsított irányítási rendszere folyamatosan, vagy jelentősen megszegi a tanúsítási követelményeket, beleértve a rendszer eredményességének követelményeit is,
 • ha a tanúsított ügyfél az esedékes felülvizsgálati audit időpontban (tanúsító audit 2.szakaszának utolsó napjától számított 12, illetve 24 hónapon belül), illetve megújító audit időpontban (tanúsítvány lejárata előtt) nem tudja biztosítani a rendelkezésre állást, nem tud megtörténni az audit,
 • ha a tanúsított fél a tanúsítványt vagy a logót helytelenül használja, és ezt nem szünteti meg, lásd: a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárás, ill. Logó, tanúsítvány használatának szabályai,
 • ha a tanúsított ügyfél önként kéri a felfüggesztést.

Az Ügyvezető igazgató jogosult a tanúsítást / kiadott tanúsítványt VISSZAVONNI, ha:

 • a fizetési kötelezettségnek az ügyfél a felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget, tanúsítványt részleges nemfizetés esetén is vissza lehet vonni,
 • a felfüggesztést követően a tanúsított fél nem tesz megfelelő intézkedést a felfüggesztés okainak megszüntetésére,
 • ha a tanúsított fél nem kívánja a felügyeleti tevékenységeket végrehajtatni,
 • a tanúsított fél beszünteti tanúsított tevékenységét,
 • a tanúsított fél a tanúsítvány vagy jel használatával annak, vagy cégünknek piaci hitelét csorbítja,
 • az ügyfél a tanúsítvánnyal félrevezető vagy nem megengedett reklámtevékenységet folytat,
 • az auditon feltárt nemmegfelelőségekre hozott helyesbítéseket, illetve helyesbítő tevékenységeket a megállapodott határidőn belül igazoltan nem valósítják meg, vagy az nem eredményes,
 • az ügyfél nem fogadja el az Ügyvezető igazgató által javasolt rendkívüli audit lefolytatását (Minőségügyi kézikönyv 9.5.2 fejezet, Minőségügyi kézikönyv 9.8.5 fejezet),
 • az ügyfél vét a Logó, tanúsítvány használatának szabályai, illetve a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárás ellen,
 • ha felülvizsgálat alapját képező szabvány megváltozott, érvényessége lejárt és a tanúsított fél nem tudja, vagy nem akarja biztosítani az új követelményeknek való megfelelőségét.

A felfüggesztés alatt az ügyfél tanúsítása/tanúsítványa időlegesen érvénytelen. A visszavont tanúsítás a visszavonástól számítva érvénytelen.

Ügyfelünkkel kötött Felülvizsgálati szerződésünk hivatkozás útján biztosítja, hogy a Tanúsítási és felügyeleti tevékenység eljárásban, és a Logó, és tanúsítvány használatának szabályai dokumentumban, a tanúsítás felfüggesztésével, visszavonásával, terület szűkítéssel kapcsolatban előírtakat az ügyfél betartsa, és ezeknek érvényt szerezhessünk.

Adott ügyfél tanúsításának felfüggesztésének, visszavonásának, terület szűkítésének tényét nyilvánossá tesszük a honlapunkon (www.isotanusitas.hu).

A tanúsítás felfüggesztésének ideje maximum 6 hónap. A felfüggesztés megszüntetésének feltétele a felfüggesztési időn belül megvalósuljon egy rendkívüli audit (az esedékes audit auditnapjainak 1,25-dal szorzott auditnap ráfordítással), és az audit igazolja, hogy a felfüggesztéshez vezető okok megszüntek.

Ha a felfüggesztési időn belül nem oldódnak meg azok a kérdések, amelyek a felfüggesztést okozták, akkor az Ügyvezető igazgató jogosult a tanúsítványt visszavonni, vagy az alkalmazási területet szűkíteni.

Ha egy ügyfél folyamatosan, vagy jelentősen megszegte a követelményeket a tanúsítás alkalmazási területének egyes részeivel kapcsolatban, akkor az International Cert Hungary Kft. jogosult a tanúsítás alkalmazási területét szűkíteni úgy, hogy kizárjuk azokat a követelményeket, amelyek nem teljesítik a követelményeket.

A tanúsítvány és a jel hatályának hivatalos felfüggesztését, vagy visszavonását a döntés meghozatalát követő 3 napon belül az Ügyvezető igazgató írásban közli a tanúsított féllel.

Felfüggesztett, vagy visszavont tanúsítás esetén az ügyfelünk nem hivatkozhat a tanúsított státuszra, és nem használhatja a tanúsítási jelünket (logónkat) semmilyen körülmények között sem.

Az International Cert Hungary Kft., mint tanúsító, nevének hirdetésekben vagy egyéb más módon történő használata sem megengedett.

A felfüggesztett, vagy visszavont, vagy szűkített területű tanúsítványt az ügyfél köteles visszaszolgáltatni az International Cert Hungary Kft.-nek.

A tanúsított fél a felfüggesztő, vagy visszavonó határozat ellen fellebbezést nyújthat be a Minőségügyi kézikönyv 9.7 fejezetben leírtak szerint.

Abban az esetben, ha az ügyfél a tanúsítványt és/ vagy a logót az esetleges fellebbezést is figyelembe véve, érvényes visszavonása ellenére továbbra is alkalmazza jogosulatlanul, az Ügyvezető igazgató jogosult a következő intézkedések megtételére:

 • az illetékes hatóságok, szervek tájékoztatása a jogosulatlan használatról,
 • nyilvánosságra hozni a tényt,
 • jogi lehetőség keresése a jogosulatlan használat megszüntetésének elérésére.

Az International Cert Hungary Kft. bármely fél kérésére tájékoztatást ad bármely ügyfél tanúsított státuszáról, felfüggesztéséről, visszavonásáról, terület szűkítéséről.


4.4 Rendkívüli eseményhez kötött auditok

Amennyiben az Ügyvezető igazgató a rendkívüli audit mellett dönt lényeges változások következtében, vagy panasz kivizsgálása miatt, vagy felfüggesztett tanúsítás esetén, akkor erről a Megbízót írásban értesíti, kitérve a lebonyolítás feltételeire is. Ilyen esetben az audit csoport kijelölését különös gonddal végezzünk, mert az ügyfélnek nincs lehetősége a csoporttagokkal szemben kifogást emelni.

A rendkívüli audit megtartására külön szerződést kötünk az ügyféllel.

A rendkívüli audit egybeeshet a soron következő felülvizsgálati- ill. ismétlő audittal, ilyen esetben az auditot kiterjesztő vagy szűkítő auditnak is tekintjük. Ez esetben is külön szerződés kötése szükséges.

A Megbízó névváltozása, címváltozása, ill. tevékenységi körének változása esetén a Tanúsító (tanúsítási döntés hozó) - a felülvizsgálatot követően – új tanúsítványt ad ki, az eredeti tanúsítvány érvényességi idejének változatlanul hagyása mellett.

Amennyiben a Megbízó nem fogadja el az Ügyvezető igazgató által elrendelt soron kívüli auditot – nem köti meg az erre vonatkozó szerződést – az Ügyvezető igazgató jogosult a tanúsítványt visszavonni.


4.5 A logó ábrázolási formája

A logót csak az 5. fejezetben, a mellékletben meghatározott alakban, színben (esetleg színezetlen változatban is), és arányosan nagyított, vagy kicsinyített méretben szabad ábrázolni.

A tanúsított szervezetnek jelölnie kell a logó alatt a regisztrációs számot is.


4.6 Egyéb rendelkezések

A logó használatáért külön díjat fizetni nem kell, az be van építve a Fenntartási díjba.

A logó használatával, és a tanúsított státusra való hivatkozással kapcsolatos, jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekben állásfoglalásra az International Cert Hungary Kft. jogosult.

5. Melléklet

A logó alakja, és színe:

ISO 9001 logó

vagy

ISO 14001 logó

A Regisztrációs szám szerkezete: ICH 123456

Másolatok a logó mesterpéldányáról, dombornyomásos változat:

A jelen dokumentumban alkalmazott mesterpéldányok eredetiként használhatók (sokszorosíthatók, fényképezhetők vagy egyéb módon másolhatók).

Nyelv: 

International Cert Kft. - Copyright 2005 - Minden jog fenntartva!

Minden ami mezőgazdaság Isotanúsítás Fatelep

Minden, ami vitorlázás: vitorlás hírek, oktatás, tanfolyam Balaton és Adria - Kékszalag

Honlapkészítés, webdesign: Expedient
Marketing tanácsadónk a: Marketing Professzorok Kft.

Cégünkről  |  Szolgáltatásaink  |  Árajánlat  |  Cikkek  |  Hírarchívum  |  Referenciák  |  Fórum  |  Kapcsolat